Styreverv

Lurer du på hva de ulike rollene innad i studentforeningen går utpå? Her er en liten oversikt over hva de innebærer!

Leder

Lederen for Rana studentforening har et overordnet ansvar for driften i studentforeningen. Man sørger for at alle styremedlemmene gjør den jobben de har tatt på seg å gjøre. Lederen skal være motiverende, støttende, hjelpende. Som leder representerer man alle studentene ved Campus Helgeland. Lederen er studentforeningens ansikt utad, som innebærer kontakt med media, samarbeide med eksterne personer, næringsliv og studentpolitiske organer. Denne rollen innebærer å kunne forholde seg til velferdsmessige, faglige, så vel som politiske spørsmål. I tillegg til å være en positiv og kreativ pådriver og problemløser, finnes det en del konkrete oppgaver lederen må ta seg av:

• Være møteleder ved styremøtene til Rana studentforening
• Være studentrepresentant i Rana kommunale studentråd
• Holde kontakt med administrasjonen på skolen
• Representere Rana studentforening og studentene ved Campus Helgeland
• Delta på årsmøtet til SOB

En av oppgavene til en leder er som nevnt å sitte i Rana kommunale studentråd (RKS). RKS består av representanter fra Hin, Hine, Uin, Samskipnadene og representanter fra kommunen.
Som leder i studentforeningen har man også et sosialt ansvar. Noe som innebærer å ha overordnet ansvar for arrangementene studentene arrangerer. Ved å være leder i Rana studentforening vil man sitte igjen med et stort nettverk med venner, ufattelig mange gode minner, og ha et år som kanskje vil stå som et av de beste og mest lærerike i ditt liv!


Nestleder

Vervet som nestleder i Rana studentforening er et stort ansvar. Sammen med de andre styremedlemmene er man ansvarlig for driften av foreningen. Som nestleder skal man steppe inn dersom lederen ikke har mulighet. Derfor er det viktig å være oppdatert på alle fronter og ha ett godt samarbeid med lederen. Nestlederens hovedoppgaver:

• Sende ut innkallelser til styremøter
• Være lederens høyre hånd

Som nestleder er det selvsagt flere arbeidsoppgaver man kommer over enn de nevnte ovenfor. Det er ofte prosjekter på gang, av varierende størrelse og omfang. Mange varierer fra år til år, så er derfor vanskelig å spesifisere. Uansett kan det garanteres at man kommer ikke til å sitte stille å kjede seg, her er det mye som skjer! Med et slikt verv vil man uten tvil møte mange spennende utfordringer. Vervet er en unik måte til å skaffe seg erfaring innenfor ledelse, samtidig som det er en morsom og interessant stilling med personlig utvikling. Kontaktnettet økes betraktelig og man treffer mange nye spennende mennesker!


Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig i Rana studentforening får man satt sine teoretiske kunnskaper ut i praksis.
Økonomiansvarlig har full innsikt i økonomien til Rana studentforening, og må til enhver tid ha kontroll over pengestrømmen i foreningen. Det viktigste gjøremålet, utenom føring av regnskap, vil være å legge fram budsjett på Årsmøtet, og å følge dette gjennom året.
Konkrete oppgaver:

• Ordne med fullmakter til alle som skal disponere kontoene i SNN.
• Betale faktura, sende faktura.
• Føre regnskapet til Rana studentforening
• Passe på at budsjettet blir holdt.
• Sende søknader til ulike støttefunksjoner om pengestøtte.
• Gjøre klart halvårsregnskapet til sommeren
• Ellers generell oversikt over økonomien og rapportere til styreleder.

Som økonomiansvarlig er man ikke bare regnskapsfører, men sitter også som styremedlem i Rana
studentforening. Dette innebærer å delta på styremøter. Man får også tildelt ulike oppgaver som ikke direkte har med økonomidelen å gjøre, og må være klar til å hjelpe til når noe blir arrangert i Rana studentforening-regi, som blant annet årsmøte og andre typer arrangementer.


Markeds- og informasjonsansvarlig

Markeds- og informasjonsansvarlig har ansvar for Rana studentforenings eksterne relasjoner. Disse relasjonene er medlemmer av studentforeningen, samarbeidspartnere og andre aktører som har interesse for Rana studentforening.
Arbeidsoppgaver:

• Kontaktperson for studentforeningens hovedsamarbeidspartnere.
• Ansvarlig for drift av www.ranastudentforening.no og Rana studentforenings kontoer på sosiale medier
(Instagram, Facebook, Twitter)
• Jobber tett med næringslivet og vil opprettholde og skape nye nettverk der.
• Promotere Rana studentforening.
• Forhandle om nye sponsoravtaler og opprettholde allerede inngåtte avtaler.
• Nettsiden og sosiale medier oppdateres jevnlig med nyttig informasjon til medlemmene om blant  annet
• Arrangementer
• Informasjon fra hovedsamarbeidpartnere
• Videreført informasjon fra skolens administrasjon


Arrangementansvarlig

Arrangement ansvarlig har hovedansvaret for alle arrangementer i regi av Rana studentforening.
De spesifikke oppgavene som tilhører vervet som Arrangement ansvarlig er:

• Delegere ansvar til de øvrige styremedlemmene før, etter og under arrangement.
• Oppdatere samarbeidsavtaler og opprettholde et godt samarbeid med arrangement relevante kontakter.

Generelt jobber styret sammen og hjelper hverandre med de ulike oppgavene som skal gjøres. Som arrangement ansvarlig har man et tett samarbeid med markedsansvarlig, da man er sammen om flere av oppgavene. Arrangement ansvarlig skal være motiverende, støttende, hjelpende og positiv. Man bør også være løsningsbasert og det er en fordel å være litt strukturert av seg – om ikke, så lærer man å bli det etterhvert. Man får være med på mye kjekt, bli kjent med mange engasjerte mennesker.


Studentpolitisk ansvarlig

Studentpolitisk ansvarlig har som hovedoppgave å informere styret i Rana studentforening om hvilke studentpolitiske saker som er på agendaen i Rana.
Konkrete arbeidsoppgaver for Studentpolitisk ansvarlig:

• Delta på styremøter i Rana studentforening
• Delta på årsmøte i SOB
• Holde deg oppdatert på den studentpolitiske arena i Rana.
• Delta på møter i Rana Kommunale Studentråd
• Ellers bidrar man i Rana studentforening når det er behov for det.

Studentpolitisk ansvarlig trenger på ingen måte å være partipolitisk aktiv. Det er ingen partipolitikk i
studentpolitikken – det jobbes kun for å fremme studentenes sak både lokalt og nasjonalt. Mulighetene for å jobbe seg opp i viktige verv på nasjonal arena starter her, og vervet gir svært viktig kompetanse i organisasjonsarbeid.


Idrettsansvarlig

Har ansvar for studentidretten. Spesifikke oppgaver er:

• Lede treninger
• Sørge for oppfølging av leie av hall
• Lage budsjett som fremlegges styret ved innkjøp av nytt utstyr
• Videreutvikle studentidretten som helhet.


Quizmaster

Studentquizen er et av Rana studentforenings viktigste arrangementer. Det er derfor viktig at du som person er utadvendt og byr på deg selv. Quizen arrangeres hver torsdag på Koks, i feriene er det ikke studentquiz. Som quizmaster er du også fullverdig styremedlem i Rana Studentforening, samtidig som du får mulighet til å skaffe deg kontakter som kan komme godt med senere – og kanskje til og med bli kvitt en eventuell sceneskrekk. I tillegg får du noen utrolig morsomme kvelder!
Konkrete arbeidsoppgaver for Quizmasteren:

• Delta på styremøter i Rana Studentforening
• Lage quizspørsmål og -svar
• Holde quiz hver torsdag
• Utarbeide nye løsninger og ideer til quizen


Sekretær

Sekretæren har som oppgave å skrive referat på Rana studentforeningens møter. Samtidig har sekretæren som oppgave å skrive møteinnkalling på vegne av lederen. Sekretæren er fullverdig styremedlem i Ranastudentforening.


Styremedlem

I tillegg til vervene nevnt ovenfor skal det velges inn fire styremedlemmer som har stemmerett ved Rana studentforening sine styremøter. Som styremedlem har du et allsidig verv hvor man har alle fordelene som resten av styret har. Styremedlemmene skal bistå styret i alle ledd.